Regulamin Mała Liga MTB Maraton

Regulamin MAŁA LIGA MTB MARATON

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Mała Liga XC

KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760

WWW: http://malaligaxc.pl/

oraz

Stowarzyszenie Mińska Grupa Rowerowa

KRS: 0000601503, NIP:  8222352519

WWW: http://minskagruparowerowa.pl/

 

 1. Forma:

Maraton MTB

 

 1. Cele:

Cele wyścigu to m.in.:

Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:

– wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,

– propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa

– poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,

– integracja środowiska rowerowego,

– promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,

– działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,

– wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,

– upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,

 

 1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem wyścigu Mała Liga MTB Maraton może być osoba spełniająca następujące warunki.

A) Dokona rejestracji poprzez zgłoszenie:

– na stronie http://malaligaxc.pl/ pod linkiem wskazanym w sekcji „ZAPISZ SIĘ”

– bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu

UWAGA!!! Zgłoszenia należy dokonać przed wyścigiem najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem odpowiedniego wyścigu.

B) Podczas rejestracji online lub w biurze zawodów zadeklaruje start na odpowiednim dystansie: ADVENTURE lub CHALLENGE (oprócz kategorii Kids, Młodzik, Junior młodszy)

UWAGA!!! Kategorie Kids i Młodzik ścigają się na trasie JUNIOR, kategoria Junior młodszy, juniorka młodsza ścigają się na dystansie ADVENTURE – 1 RUNDA

C) Dokona opłaty startowej na warunkach określonych w punkcie 5

D) Zakupi numer startowy z chipem

PROMOCYJNA opłata za numer startowy wynosi 10 zł – numer będzie obowiązywał również w cyklu wyścigów Małej Ligi XC do końca sezonu 2018r – w przypadku zagubienia numeru startowego należy zakupić nowy numer w kwocie 20 zł, nie ma możliwości otrzymania duplikatu

UWAGA!!! W Mała Liga MTB Maraton obowiązują numery startowe z cyklu Mała Liga XC, jeśli zawodnik posiada numer nie musi kupować kolejnego!

E) Podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny)

F) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower górski)

G) Będzie wyposażony w sztywny KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu!

H) Przed startem zawodnik zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność w Biurze Zawodów

 

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane przy rejestracji on-line nie podlegają zwrotowi.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy przelewów bankowych i pocztowych. Jako datę płatności przyjmuje się datę księgowania środków na koncie Organizatora.

 

 1. Opłaty startowe

– opłata startowa wynosi:

A) kategorie Kids: 20 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji

B) pozostałe kategorie: 45 zł (dokonana podczas rejestracji online na minimum 5 dni przed terminem wyścigu, tj. do 14. 08.2018 włącznie) lub 55 zł (online po tym terminie lub w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów – wówczas płatność tylko gotówką)

 

 1. Świadczenia dla zawodników:

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

– przejazd oznakowaną trasą – trasa oznaczona jest taśmą w newralgicznych miejscach i strzałkami w odpowiednim kolorze: bordo – trasa JUNIOR, niebieskim – trasa ADVENTURE oraz CHALLENGE

– elektroniczny pomiar czasu (chipy umieszczone na zakupionych numerach startowych)

– bufet na trasie

– poczęstunek regeneracyjny po wyścigu

– zabezpieczenie medyczne

– ubezpieczenie NNW

– wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://malaligaxc.pl/

– fotorelacja z wydarzenia

 

 1. Przybliżony program zawodów:

08:30 start imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów

09:30 start kategorii: Kids D1, D2, C1, C2, młodziczka, młodzik – runda JUNIOR

11:00 start zawodników na dystansie CHALLENGE – DWIE RUNDY (ok. 50 km)

11:10 start zawodników na dystansie ADVENTURE – JEDNA RUNDA (ok. 25 km)

11:20 dekoracja zawodników kategorii Kids, młodziczka, młodzik

14:00 dekoracja zawodników dystansu Adventure i Challenge

– po zakończeniu dekoracji loteria drobnych upominków dla wszystkich zawodników i zakończenie imprezy.

 

 1. Kategorie wiekowe:

A) Kategorie wiekowe dla mężczyzn:

– Kids C1 – chłopcy urodzeni w 2008 i młodsi

– Kids C2 – chłopcy urodzeni w latach 2006-2007

– Młodzik – młodzież urodzona w latach 2004-2005

– Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2002-2003

– Junior – młodzież urodzona w latach 2000-2001

– ELITA – urodzeni w latach 1989-1999

– MASTERS I– urodzeni w latach 1988- 1979

– MASTERS II– urodzeni w latach 1978-1969

– MASTERS III – urodzenie w latach 1968 – 1964

– Masters IV – urodzeni w latach 1963 i starsi

B) Kategorie wiekowe dla kobiet:

– Kids D1 –  dziewczynki urodzone w 2008 i młodsze

– Kids D2 – dziewczynki urodzone w latach 2006-2007

– Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2004-2005

– Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2002-2003

– Juniorka – młodzież urodzona w latach 2000-2001

– ELITA – kobiety urodzone w roku 1989 – 1999

– Ladies I – kobiety urodzone w roku 1988 i starsze

 

 1. Zasady rozgrywania zawodów:

Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami.

– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety. Zawodnicy, którzy nie przejadą odpowiedniej ilości okrążeń (w przypadku dystansu CHALLENGE) nie zostaną sklasyfikowani.

– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać oraz zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.

– W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć go w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.

– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.

– Podczas każdego wyścigu organizator może wprowadzić limit czasu wjazdu na kolejne okrążenie (w przypadku dystansu CHALLENGE)

– Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być zagięte

– Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych zawodników.

– Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu, która będzie umiejscowiona na trasie, na terenie miasteczka zawodów. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

– Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).

– Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.

– Podczas wyścigów na trasie mogą przebywać tylko startujący w danym wyścigu zawodnicy (dotyczy to również wyścigów kategorii dziecięcych – oznacza to, że opiekunowie nie mogą brać udziału w wyścigu, towarzysząc zawodnikom podczas jazdy na trasie)

Zawody są rozgrywane w nieograniczonym ruchu ulicznym dlatego należy BEZWZGLĘDNIE przestrzegać przepisów ruchu drogowego!

 

 1. Zasady Fair Play:

– Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych).

– Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.

– Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, dropy, przeszkody, strefa techniczna, etc.

– Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie.

– Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych).

 

 1. Nagrody:

Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii.

 

 1. Kary:

W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:

– Ostrzeżenie ustne

– Dyskwalifikacja

 

 1. Ruch pieszy i ruch uliczny:

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.) oraz nieograniczonym ruchu ulicznym (np. pojazdy wyjeżdżające z posesji, czy samochody poruszające się lokalnymi grogami asfaltowymi i szutrowymi). W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator oznaczy trasę i zagrodzi przejście pieszym oraz w miarę możliwości będzie się starał zabezpieczyć trasę przed pojazdami.

– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek oraz przejazdu samochodu lub innego pojazdu podczas wyścigu.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

 1. Informacje dodatkowe

– Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

– Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.

– Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).

– Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia lub odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

– Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez cyklu Mała Liga XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach komercyjnych)